เศรษฐศาสตร์ พลังงาน นิวเคลียร์

สิ่งพิมพ์ - มิถุนายน 30, 2553
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา คำสั่งซื้อเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่ ลดลงอย่างมากทั่วโลก เหตุผลประการหนึ่งคือเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ซึ่งเป็นเหตุให้คนละทิ้งพลังงานนิวเคลียร์ อุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ของพลเรือนดำเนินงานมากว่า 50 ปี ในช่วงเวลาอันยาวนานเช่นนี้ ตามธรรมดาแล้วน่าจะก่อให้ เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการเรียนรู้ใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลให้ ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้น อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรม นิวเคลียร์กลับไม่ได้ดำเนินไปตามแบบแผนดังกล่าว

รายงานวิัจัย เศรษฐศาสตร์ พลังงานนิวเคลียร์

Download document

Num. pages: 86