Wind farm in Xinjiang.

Photo | 2006-10-26

Wind farm in Xinjiang.

Categories