Chicheng Huanghua Wind Farm, Chicheng, Hebei province. August 6, 2010

Photo | 2011-01-12

Chicheng Huanghua Wind Farm, Chicheng, Hebei province. August 6, 2010

Categories