Reach: Actie nu aan gang bij BASF in Feluy

Chemische industrie verantwoordelijk voor produceren van minder giftige stoffen

Persbericht - 23 mei, 2005
Op de productiesite van BASF in Feluy hebben Greenpeace-vrijwilligers vanochtend een schoorsteen beklommen van een honderdtal meter. Ze willen er een spandoek ontplooien en zo BASF uitnodigen om de aldaar geproduceerde ftalaten - waarvan de schadelijkheid is bewezen - te vervangen door veiliger chemicaliën.

Greenpeace activisten beklimmen de schoorsteen van de BASF productie-eenheid in Feluy. Ze willen er een spandoek ontrollen die BASF oproept om de productie van schadelijke ftalaten te stoppen.

Greenpeace wil eveneens een bloedstaal teruggeven aan BASF dat besmetis met giftige stoffen van de types die geproduceerd worden op de sitein Feluy. Bloedanalyses hebben effectief de aanwezigheid aan het lichtgebracht van giftige stoffen - schadelijk voor de gezondheid -  inhet bloed van drie Belgische ministers van Leefmilieu en van WendelTrio, campagnedirecteur van Greenpeace en aanwezig op de productiesitein Feluy. Greenpeace vraagt aan de chemische industrie een formeelengagement om het pad van de veiliger alternatieven te bewandelen. Endus onvoorwaardelijk akkoord te gaan met het inschrijven van het'verplichte vervangingsprincipe' in de Europese Reach-wetgeving (1).

Greenpeace wil een nieuw en vaak verdoken type vervuiling aan het lichtbrengen, namelijk de schadelijke chemicaliën die gebruikt worden bij deproductie van heel wat courante consumptiegoederen. Greenpeace heefthet ontegensprekelijke bewijs geleverd van deze onzichtbare maar daaromniet minder schadelijke vervuiling. Giftige stoffen zoals ftalaten -onder andere gebruikt als weekmaker van plastics - werden teruggevondenin huisstof, in regenwater, in verschillende consumptiegoederen en ooknog in menselijk bloed (2). Voor het leefmilieu en voor devolksgezondheid blijft zoiets niet zonder gevolgen.

"Mijn bloed werd geanalyseerd, samen met dat van een honderdtalvrijwilligers uit de Benelux. Er zijn ftalaten in teruggevonden diemisschien wel geproduceerd zijn op deze industriële site. Dezechemicaliën kunnen schadelijk zijn voor ons hormonaal en onsimmuunsysteem", aldus Wendel Trio, campagnedirecteur van Greenpeace."Niets doen aan dit probleem is alleen al vanuit menselijk oogpuntonaanvaardbaar. Maar hoe langer we wachten om het aan te pakken, hoegroter het probleem zal worden voor de volksgezondheid en de daaraanverbonden kostenbeheersing. Zoals elke bezorgde burger wens ik dat dechemische industrie investeert in de ontwikkeling van veiligeralternatieven. Dat is hun verantwoordelijkheid."

In de publieke opinie is al uitgebreid gewaarschuwd voor de negatieveeffecten van schadelijke chemicaliën op onze gezondheid (3). In Brusselen Parijs zijn eerder al twee belangrijke manifesten ondertekend: zoweldoor gerenommeerde wetenschappers als door gezondheidswerkers,consumentenorganisaties en milieubeweging; en de vakbonden bij mondevan ABVV en ACV (4).

"De hervorming van de chemische wetgeving in Europa, het zogenaamdeReach-proces, komt stilaan in een beslissende fase. Daarom willen wijhet publiek bewust maken van het probleem", zo stelt Fawaz Al Bitar,verantwoordelijke voor de campagne 'giftige stoffen' van Greenpeace."En dat is nodig, want de chemiereuzen willen zich blijkbaar nietengageren op het pad van de veiliger alternatieven. Ze aarzelen niet omhet lopende wetgevende proces te verzwakken."

Greenpeace vraagt de chemische industrie een formeel engagement omminder schadelijke chemicaliën te produceren én om een krachtigewetgeving te steunen die van toepassing is op de hele chemische sectorin Europa.

Sommige gerenommeerde fabrikanten die de chemicaliën afnemen, hebbentrouwens al duidelijk hun intentie kenbaar gemaakt om deze giftigestoffen te vermijden en zoveel mogelijk de veiliger alternatieven testimuleren (5).

"Door de voortdurende druk van de industrie, ontbreekt het de huidigeReach-ontwerpen aan effectiviteit. Voor ons moet deze wetgeving uitgaanvan het verplichte vervangingsprincipe, en dus de industrie opleggen omschadelijke chemicaliën te vervangen door veiliger alternatieven, alsdeze tegen een redelijke prijs beschikbaar zijn", zo stelt Fawaz AlBitar. "Als de nieuwe wetgeving niet zou uitgaan van het verplichtevervangingsprincipe, dan staat voor de industrie de deur wagenwijd openom ongestraft door te gaan met deze onzichtbare vorm van vervuiling."

Op 6 juni aanstaande in Luxemburg staat de hervorming van de chemischewetgeving, het Reach-ontwerp, op de agenda van de Europese Raad voorCompetitiviteit.

Notes: 1)Wetgevend proces in de Europese Unie, REACH: "Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals". De Europese Commissie heeft een voorstel neergelegd in oktober 2003 waarover momenteel wordt gediscussieerd in het Europees Parlement en in de Europese Raad van Ministers.2)De verschillende rapporten die Greenpeace heeft gepubliceerd en hun samenvattingen zijn beschikbaar via de website: http://reachnl.greenpeace.be3)De ftalaten door BASF geproduceerd hebben de volgende schadelijke effecten: toxisch voor de voortplanting (aantasting van de seksuele differentiatie, van de ontwikkeling van het voortplantingssysteem in het algemeen en van de testikels in het bijzonder, potentiële verstoring van het sperma…), een schending van de ontwikkeling en het functioneren van de lever of de nieren, verstoring van het hormaal systeem en het immuunsysteem evenals een verhoogd risico op astma en allergieën.4)Oproep van Parijs en Manifest voor een betere chemische regelgeving zijn beschikbaar via: http://reachnl.greenpeace.be5)Recent heeft Greenpeace 'Substitute with Style' georganiseerd, een modeshow die de stappen voor het voetlicht bracht welke verschillende grote merken al hebben ondernomen om schadelijke chemicaliën te vervangen door veiliger alternatieven. En dat in een breed gamma van consumptiegoederen, gaande van textiel over cosmetica tot DVD-spelers of douchegordijnen. Volgende bedrijven namen deel: H&M, Marks & Spencer, Reebok, Ikea, Sony, Sony Ericsson, Ecover, Lavera, Ethic Wear.

Onderwerpen