Greenpeace verwelkomt studie die nieuwe Europese wetgeving tegen illegale houtkap ondersteunt

Persbericht - 16 juni, 2005
De Belgische overheid stelt vandaag tijdens een persconferentie een studie voor waarbij een aantal opties worden aangegeven die de import van illegaal gekapt hout kunnen tegenhouden. Eén van de opties die wordt aangereikt is het wetgevend voorstel dat werd ontwikkeld door Greenpeace, Fern en WWF in december 2004. Greenpeace verwelkomt de Belgische studie die verder input zal leveren in het studiewerk dat de Europese Commissie moet uitvoeren over wetgevende opties om illegale houtkap te bestrijden.

Een Indonesische arbeider zit bovenop een stapel ruw, ongemerkt hout

"De studie ondersteunt de argumentatie van Greenpeace dat eenvrijwillige aanpak om illegale houtkap te bestrijden onvoldoende is.Deze vrijwillige aanpak is nu de basis van het voorstel dat op Europeesniveau wordt bediscussieerd. Elk vrijwillig systeem steunt op goodwillen het Europese voorstel dat momenteel op tafel ligt, bevat geenmogelijkheden om houtimport van landen die geen partnerschap met de EUaangaan aan te pakken, of om bedrijven en individuen die illegaalgekapt hout verhandelen te vervolgen," zegt Wendel Trio van GreenpeaceBelgië. "Hout dat afkomstig is van illegale houtkap in Brazilië,Indonesië of Congo moet ook in de Europese wetgeving als illegaalkunnen worden beschouwd."

Volgens de Belgische studie blijkt dat het wetgevend voorstel datGreenpeace, Fern en WWF hebben laten uitwerken, vanuit technischoogpunt goed opgesteld is. De belangrijkste obstakels om een dergelijkewetgeving aan te nemen zijn eerder van politieke aard. Het voorstel kanmogelijks ook een WTO-test doorstaan.

Greenpeace roept de ministers die deelnemen aan de Landbouwraad van 21juni en de Milieuraad van 24 juni op om bij de Europese Commissie teblijven aandringen voor het bestuderen van nieuwe wetgeving die deimport van illegaal gekapt hout kan tegenhouden en die duurzaambosbeheer wereldwijd aanmoedigt. De Commissie had midden 2004hieromtrent reeds studiewerk moeten afleveren, maar heeft tot op hedendit alleen maar uitgesteld. De Commissie heeft Greenpeace, WWF en FERN,via een brief van Voorzitter Barrosso in februari 2005, laten weten dathet zal terugkoppelen naar de Europese ministers voor de zomer van2005.

"We hebben ons deel van het werk gedaan. We hebben aan de Raad en aande Commissie een concreet en werkbaar voorstel voor mogelijke wetgevingafgeleverd. Het is nu aan hen om hun verantwoordelijkheid op te nemenen er voor te zorgen dat daadwerkelijk vooruitgang wordt geboekt in destrijd tegen illegale houtkap en het stimuleren van ecologisch ensociaal verantwoord bosbeheer," zegt Wendel Trio.

Other contacts: Veerle Dossche, Bossencampaigner, Greenpeace Belgium 0494 510 992
Wendel Trio, Campagnedirecteur Greenpeace Belgium 0496 161 581

Notes: 1. FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, of Wetshandhaving, Governance & Handel in de Bosbouw ) – Voorstel voor een EU Actieplan, COM (2003) 2512. de studie in opdracht van de Belgische overheid is beschikbaar op volgende website http://eu.greenpeace.org/downloads/forests/IESstudy.pdf3. Het wetgevend voorstel dat Greenpeace, FERN, WWF hebben laten uitwerken, is te vinden op volgende website : http://eu.greenpeace.org/downloads/forests/RegulationNGO.pdf. Het voorstel van deze NGOs heeft een aantal tekortkomingen die verbonden zijn aan het huidige Europese voorstel aangekaart, door volgende punten te voorzien in hun voorstel :De import van illegaal gekapt hout wordt erkend als een milieumisdrijf. De handel in hout van of via landen die geen partnerschapsakkoord hebben aangegaan met de EU wordt aangepakt. Want illegaal gekapt hout geïmporteerd vanuit of via deze landen wordt met de huidige voorstellen van de EU niet aangepakt. De douanediensten krijgen de mogelijkheid om de import van hout van verdachte oorsprong te onderzoeken en illegale importen tegen te houden. Er wordt voorgesteld om in samenwerking met houtproducerende landen aan duurzaamheidscriteria te werken die geleidelijk aan in de wetgeving zouden worden opgenomen. De consument krijgt op die manier een garantie dat hout zowel legaal als van verantwoord bosbeheer afkomstig is. Het legt een aantal mechanismen vast die verzekeren dat zowel legaal als duurzaam hout naar de Eu wordt geëxporteerd door een FLEGT licentie. Achtergrond info over illegale houtkap :Illegale houtkap is een belangrijke oorzaak van de vernietiging van oerbossen overal ter wereld. Illegale houtkap leidt niet alleen tot bosdegradatie en verlies van biodiversiteit, maar heeft eveneens te maken met schending van mensenrechten en georganiseerde misdaad. Illegale houtkap heeft een negatieve impact op de duurzame ontwikkeling van de producerende landen en ondermijnt bovendien de handel in hout uit legale en verantwoorde bronnen.De Braziliaanse overheid communiceerde een paar weken geleden dat tussen augustus 2003 en augustus 2004 de ontbossing in Amazone 26130 km² bedroeg, het equivalent van 6 voetbalvelden per minuut. Verder blijkt volgens studies in opdracht van de Wereldbank dat de Indonesische overheid per minuut het equivalent van 6700 US$ aan inkomsten verliest, te wijten aan illegale houtkap.

Exp. contact date: 2005-06-21 00:00:00

Onderwerpen