Bewijst bloedanalyse chemische vervuiling van ons lichaam?

Drie regionale leefmilieuministers 'geven bloed' voor wetenschappelijke analyse

Persbericht - 29 september, 2004
Brussel, 29 september 2004 - Nadat Greenpeace onomstotelijk heeft aangetoond (1) dat zorgwekkende chemische stoffen onze woningen en kantoren binnendringen, zet de milieuorganisatie een volgende stap. In België hebben de drie regionale leefmilieuministers aanvaard om 'bloed' te geven - dat wordt ingezameld vandaag 29 september 2004 - met het oog op een wetenschappelijke analyse. Die zal specifiek gericht worden op vier groepen van zorgwekkende stoffen, die ook al werden aangetroffen in het huisstof in België (2). De resultaten van deze analyses zullen gevoegd worden bij deze van een breed bloedonderzoek van een honderdtal personen in Nederland (3). Daarnaast startte de milieuorganisatie met de massale verspreiding op 300.000 exemplaren van een informatieve folder (4). Daarin wordt ingegaan op het probleem van de chemische vervuiling en hoe we die beter kunnen voorkomen.

Vlaams Minister van Leefmilieu Peeters werkt mee aan het bloedonderzoek van Greenpeace

De folder gidst de consument naar de beschikbare informatiebronnen over deze onvermoede vervuiling van onze huiselijke leefomgeving. Want Greenpeace blijft het publiek informeren en de beleidsmakers sensibiliseren om het probleem van de chemische vervuiling ernstig te nemen.

Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters heeft de uitnodiging van Greenpeace aanvaard om bij te dragen aan het bloedonderzoek. Ook zijn Waalse en Brusselse Leefmilieu-collega's doen mee, respectievelijk Benoît Lutgen en Evelyne Huytebroeck.

"We bieden de leefmilieuministers de kans om het 'levende bewijs' te bezorgen dat er een probleem is van chemische vervuiling", stelt Fawaz Al Bitar van Greenpeace. "De onderzochte stoffen zijn in het bijzonder zorgwekkend voor de menselijke gezondheid. Momenteel wordt in de Europese politieke instellingen druk gediscussieerd over een hervorming van de chemische politiek in Europa, een proces genaamd 'Reach' (5). De inzet van deze hervorming is het beperken van de verspreiding van giftige chemische stoffen en het beschermen van de volksgezondheid. Essentieel is dat de Belgische ministers klare taal spreken en een krachtig standpunt innemen om deze chemische vervuiling het hoofd te bieden."

'REACH' realiseren

Onmiskenbaar speelt de chemie vandaag een belangrijke rol in onze samenleving. Maar dat neemt niet weg dat de bewijzen zich opstapelen: er is een groeiend probleem van chemische besmetting van onze huizen, van onze directe leefomgeving en ja, zelfs van ons eigen lichaam. Een verregaande wettelijke hervorming dringt zich op om orde op zaken te stellen in de chemische sector.

Op 24 maart jongstleden publiceerde Greenpeace de resultaten van een huisstofanalyse en drukte ons zo met de neus op de feiten: alle verzamelde stalen bevatten belangrijke hoeveelheden giftige stoffen die een potentiële bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid. Het bewijs van de noodzaak van een hervorming van de chemische wetgeving was daarmee geleverd…

De inzet van deze hervorming van de chemische wetgeving op Europees niveau, ontsnapt voorlopig aan het oog van de consument. Nochtans riskeert hij de prijs te betalen voor de laksheid van de wetgever, die we tot op vandaag waarnemen. Door beknopte informatie te bieden aan een breed publiek, benadrukt Greenpeace het belang van het aan de gang zijnde wetgevend proces.

Het is in de komende maanden dat er cruciale beslissingen genomen worden, met name over:

- De verplichting om alle in Europa gecommercialiseerde chemische stoffen te inventariseren.

- De verplichting om de schadelijkheid van de meest zorgwekkende van deze stoffen te evalueren, alvorens ze de toelating krijgen tot commercialisering.

- Het al dan niet invoeren van het vervangingsprincipe.

"Om voldoende efficiënt te zijn en om te beantwoorden aan de hoop die erop gesteld wordt, is het essentieel dat deze wetgeving het 'vervangingsprincipe' bevat. De gevaarlijke chemische stoffen die we terugvinden in alledaagse consumptiegoederen moeten systematisch vervangen worden door veiliger alternatieven, als deze beschikbaar zijn", preciseert Fawaz Al Bitar.

Grootschalige informatiecampagne voor het publiek

De folder 'Wat doen we aan milieuverontreiniging in huis?' vestigt de aandacht van de consument op de omvang van de chemische vervuiling, op het bestaan van minder giftige alternatieven die vandaag al op de markt zijn én op de inzet van de REACH-wetgeving. Deze folder wordt op ruime schaal verspreid (300.000 exemplaren) via diverse kanalen: pers, huisartsenpraktijken, biowinkelketens, Oxfam-Wereldwinkels, mutualiteiten en ook langs websites van diverse organisaties.

In afwachting van een efficiënte chemische wetgeving, kunnen bewuste consumenten via Internet op zoek naar veiliger consumptiegoederen. De website http://reachnl.greenpeace.be is hiervoor een prima startpunt.

Noten aan de redacties:

(1) Persbericht van 24 maart 2004, publicatie van de resultaten van een analyse van een zeventigtal stalen, opgehaald in Belgische woningen en kantoren. Zie http://www.greenpeace.org/belgium_nl/press/release?item_id=440599&campaign_id=171629

(2) De onderzochte stoffen zijn:

Alkylfenolen: verstoring van het hormonaal systeem, giftig voor de voortplanting (aantasting van de vruchtbaarheid van het sperma van zoogdieren), beschadiging van het menselijk DNA.

Ftalaten: giftig voor de voortplanting (verstoren de seksuele differentiatie en de ontwikkeling van het voortplantingssysteem), aantasting van de lever, ontwikkeling van astma bij kinderen.

Gebromeerde vlamvertragers: interfereren met het hormonaal systeem, ontwikkelingsproblemen, afwijkingen van de motorische functies.

Organotinverbindingen: giftig voor het immuunsysteem, aantasting van de enzymen, verstoring van de ontwikkeling van het embryo en van de testikels.

(3) In Nederland werd het bloed verzameld van een honderdtal personen in de loop van de maand april 2004. De stalen werden afgenomen van een gelijk aantal mannen en vrouwen ouder dan 18 jaar, verspreid over het ganse Nederlandse grondgebied. Voor meer informatie: surf naar http://www.greenpeace.nl/.

(4) De verspreiding van de folder 'Wat doen we aan milieuverontreiniging in huis?' verloopt via diverse kanalen: pers, huisartsenpraktijken, biowinkelketens, Oxfam-Wereldwinkels, mutualiteiten en ook langs websites van diverse organisaties zoals het Wereldnatuurfonds (WWF), de Bond Beter Leefmilieu (BBL), Inter Environnement Wallonie (IEW) of nog: de Administratie van Leefmilieu en de Belgische Federatie tegen Kanker. Het publiek kan de folder op eenvoudige schriftelijke aanvraag bekomen bij: Greenpeace, Secretariaat, Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel. Of door een bezoek te brengen aan de website van Greenpeace: www.greenpeace.be. Op het webadres http://reachnl.greenpeace.be komt het publiek meer te weten over de milieuverontreiniging in huis.

(5) REACH: Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen, gecommercialiseerd in Europa.

Onderwerpen