Deze pagina werd gearchiveerd, en is wellicht niet meer up-to-date

Klimaatramp in Wetstraat 16

Greenpeace spoort de regering tot actie aan

Nieuwsartikel - 5 december, 2003
Een dertigtal Greenpeace-vrijwilligers hebben deze namiddag actie ondernomen om de Wetstraat 16 van een klimaatramp te beschermen. Een te vrezen situatie als de regering haar immobilisme handhaaft in de strijd tegen klimaatverandering. Spandoeken werden ontrold met "hoog tij(d) voor het klimaat".

Greenpeace spoort de regering tot actie aan.

Greenpeace betreurt het gebrek aan daadkracht waarop de regering zich tot nu toe laat betrappen en meent dat de recente 'woorden' van Minister van leefmilieu, Freya Van den Bossche, zonder dralen omgezet moeten worden in daden. Het lamentabele communautaire getouwtrek waarvan België tot op heden blijk geeft als het gaat over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, verklaart waarom ons land een van de slechtste leerlingen is van de Europese klas. Zonder een doortastend beleid zal de verstoring van het klimaat - waarvan de gevolgen stilaan voelbaar worden - onze levensstijl drastisch wijzigen. Hoe ziet het leven eruit in 2050? Die vraag wordt sinds een tweetal weken gesteld door de vrijwilligers van de milieuorganisatie, die in België verkleed rondlopen als kikkerman of -vrouw.

Sinds de ratificatie van het Kyotoprotocol door België, in 1998, zijn talrijke elementen opgedoken die de vrees voor klimaatverandering versterken. Ondanks deze lawine van wetenschappelijke bewijzen, is er in België nog altijd geen sprake van een samenhangend beleid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

"Meer dan vijf jaar na de ratificatie van Kyoto, zijn onze bestuurders er nog altijd niet in geslaagd om een akkoord te sluiten over de verdeling van de eerste inspanningen om de broeikasgassen te verminderen. Nochtans heeft ons land zich daartoe geëngageerd", aldus Jean-François Fauconnier, verantwoordelijk voor de Klimaatcampagne van Greenpeace. "Hoewel de regeringsvertegenwoordigers die zullen zetelen in de Klimaatcommissie op het punt staan om benoemd te worden, is die commissie nog altijd niet officieel geïnstalleerd. Nochtans was dit aangekondigd voor september. Dit immobilisme is nadelig voor de ganse maatschappij. Meer zelfs, het is ontoelaatbaar gezien de talrijke mogelijkheden die er bestaan voor België om de eerste Kyoto-doelstellingen te halen."

In het kader van het Kyotoprotocol, heeft België zich ertoe verbonden om haar uitstoot van broeikasgassen met 7,5% te verminderen tegen 2008-2012 (vergeleken met 1990). Bij ongewijzigd beleid, zal België zijn Kyoto-doelstelling in 2010 met 22,9% overschrijden.

"Het doel van 7,5% is nochtans helemaal niet onoverkomelijk", vervolgt Jean-François Fauconnier. "Maar België staat nog nergens inzake het toepassen van energie-efficiëntie en het benutten van hernieuwbare energiebronnen. Deze twee beleidsopties stellen ons land makkelijk in staat om zijn internationale verplichtingen na te komen. Bovendien mag men niet uit het oog verliezen dat, om de gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, een vermindering van 80% van onze uitstoot van broeikasgassen noodzakelijk is tegen 2050."

Sommige mensen zijn schijnbaar bevreesd voor de gevolgen van Kyoto op de Belgische economie. Nochtans, als ze binnen onze landsgrenzen genomen worden, maken deze maatregelen het mogelijk om talrijke arbeidsplaatsen te creëren en hebben ze een heilzaam effect op de volksgezondheid. En dat allemaal terwijl we aan de bevolking meer milieukwaliteit garanderen. Het inwerking stellen van de Kyoto-doelstellingen in ons land zou de Belgische industrie eveneens moeten toelaten om zich beter voor te bereiden op de vereiste belangrijkere verminderingen voor de tweede fase van Kyoto (nà 2012). Hoe? Door haar innoverend potentieel te stimuleren en door haar investeringscapaciteit te behouden. Bovendien garanderen deze maatregelen aan België een grotere energie-onafhankelijkheid. Daarbij mogen we niet vergeten dat de kosten van het 'niet-ondernemen' van actie potentieel veel hoger zijn dan die van de te nemen maatregelen... Denk maar aan overstromingen.

De gevolgen van de aankondiging over de mogelijke niet-ratificering van het Kyoto-protocol door Rusland, mogen de regering niet van haar taak afleiden. Greenpeace vraagt de regering om haar ultieme opdracht niet uit het oog te verliezen: de gevaarlijke klimaatverandering voorkomen. Enkel het snel voldoen aan de eerste Kyoto-doelstellingen, tezamen met het invoeren van een langetermijnbeleid om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 80% tegen het jaar 2050, zal de regering toelaten om haar verplichtingen tegenover de bevolking na te komen.

Zie ook:

Hoe ziet het leven eruit in 2050?

Open brief van Greenpeace aan de regering beschikbaar op

Open brief

Onderwerpen